Tải Tk1-ts theo quyết định 22 định dạng word (.doc)

Ngày 8/1/2020 BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 22. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó đáng chú ý làMẫu TK1-TS, đây là mẫu thường xuyên sử dụng trong việc sữa đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, cấp lại số BHXH, thẻ BHYT và đặc biệt là để hoàn thiện việc cấp Mã số hộ gia đình. Nếu bạn chưa có mẫu TK1-TS theo quyết định 22 định dạng .doc này thì hãy tải ở dưới đây.


Định dạng: .Doc
Dung lượng: 81KB
Download mẫu Tk1-TS theo quyết định 22:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Áp dụng đối với người tham gia hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH và thay đi thông tin)

  1. Đối với người hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH (người tham gia cam kết cung cấp thông tin làm căn cứ để hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH; chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13]).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………………

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: …………. / ………… / ……………. [03]. Giới tính: ……………………………………..

[04]. Quốc tịch …………………………………….. [05]. Dân tộc ………………………………………………………………

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): ………………………………………………………

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ………………………… [06.3]. Tỉnh (Tp): …………………………….

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm: ……………………………………………………

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ………………………………. [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):…………………………………………… [07.4].Tỉnh (Tp): …………………………………………………………………

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/TCC : ……………………………. [09]. Số điện thoại liên hệ: …………………………..

[10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): …………………………………………………….

[11]. Mức tiền đóng: …………………………………… [12]. Phương thức đóng: ……………………………………….

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm

Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

[15]. Lý do hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH (Do cơ quan BHXH ghi):…………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT            

(người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………..

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ………….. / …………… / …………… [03]. Mã số BHXH: ……………………………

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA                                CƠ QUAN BHXH
(chỉ áp dụng đối với trường hợp hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH của người trên 6 tuổi)
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
……..……, ngày …..…. tháng …….…. năm …….….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chế độ thai sản 2021 || Tính tiền BHXH 1 lần online || Chế độ ốm đau 2021 || Cài đặt VssID - Bảo hiểm xã hội