02 mẫu tờ khai BHXH mà dân kế toán không thể không biết

  • Định dạng: .doc
  • Tải miễn phí
  • Dung lượng: 76KB

Lần dân kế toán chăc chắn bạn phải biết đến những mẫu kê khai Bảo hiểm xã hội. Hiện tại theo Quyết định 599/QĐ-BHXH và Quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, thì cơ bản có 02 mẫu tờ khai BHXH mà cá nhân, đơn vị cần biết để thực hiện việc thay đổi thông tin cá nhân, thay đổi thông tin đơn vị…
01. Mẫu tờ khai TK3-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.
Mẫu tờ khai BHXH TK3-TS này vẫn theo QĐ 595, mục đích của mẫu này là kê khai các thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi thay đổi thông tin của đơn vị. Mẫu này khá đơn giản, bạn chỉ cần điền một số thông tin cơ bản về đơn vị như Mã đơn vị, tên, mã số thuế, địa chỉ, loại hình, giấy phép thành lập….

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ………….…………….…………………………………….

[01]. Tên đơn vị: …………………………………………………..………………………………..

[02]. Mã số đơn vị: …………………………………………………………………………………………..

[03]. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………………….

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ:……………………..……………………………………………..

[06].  Loại hình đơn vị: ………………………………………………………………………..

[07]. Số điện thoại……………………………….. [07]. Địa chỉ email………………………………

[08]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

[09.1]. Số: …………………….; [09.2]. Nơi cấp: …………………………………………….

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1].03 tháng một lần    [10.2].06 tháng một lần

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

[12]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

  ………., ngày …… tháng ….. năm ……….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu tờ khai TK1-TS theo QĐ 888.
Tiếp theo là mẫu tờ khai “All in one” được sữa đổi theo QĐ 888/QĐ-BHXH. Mẫu này dùng với nhiều mục đích, tờ khai BHXH TK1-ts này có thể kê khai thông tin khi tham gia mới, đề nghị điều chỉnh thông tin, đề nghị cấp lại thẻ do mất, do hỏng, thay đổi chức danh, nghề nghiệp, nơi khám chữa bệnh…

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh -phúc

 TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổi thông tin)

  1. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………………

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. / ………… / ………… [03]. Giới tính: ……………………

[04]. Quốc tịch …………………………….. [05]. Dân tộc ………………………………………………

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): ………………………………

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ………………….. [06.3]. Tỉnh (Tp): …………..

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm: …………………………….

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ……………………… [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):

…………………………………….. [07.4].Tỉnh (Tp): …………………………………………………….. ..

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ……………….. [09]. Số điện thoại liên hệ: …….

[10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ……………………………..

[11]. Mức tiền đóng: ……………………… [12]. Phương thức đóng: ……………………………..

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):

[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

  1. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………………

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. / ……… / ………. [03]. Mã số BHXH: …………………

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

[05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): …………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(chỉ áp dụng đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
………, ngày ……. tháng ……. năm …….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chế độ thai sản 2021 || Tính tiền BHXH 1 lần online || Chế độ ốm đau 2021 || Cài đặt VssID - Bảo hiểm xã hội