Mẫu TK3-TS tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

Nếu như mẫu TK1-TS là mẫu dành cho việc tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đây là mẫu dành cho cá nhân để điều chỉnh những thông tin trên thẻ BHYT và sổ BHXH của mình. Hôm nay tuvanbhxh.net tiếp tục chia sẽ với các bạn mẫu TK3-TS, mẫu tờ khai dành cho đơn vị tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi bạn làm thủ tục “Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến” thì sẽ dùng đến mẫu này.

                                                                   Mẫu TK3-TS
                                                                (Ban hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH
                                                               ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI
ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

                           Kính gửi: ……………………………………………………………………
[01]. Tên đơn vị: …………………………………………………..…………………………..
[02]. Mã số đơn vị: ……………………………………………………………………………………..
[03]. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………..
[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh:………………………………………………………………………..
[05]. Địa chỉ giao dich hoặc liên hệ:………………………………………………………………………..
[06].  Loại hình đơn vị: ……………………………………………………………………
[07]. Số điện thoại……………………………….. [07]. Địa chỉ email…………………………………….
[08]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:
[09.1]. Số: …………………….; [09.2]. Nơi cấp: ………………………………………..
[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. 03 tháng một lần.         [10.2]. 06 tháng một lần
[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
[12]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

                                                          ………., ngày …… tháng ….. năm ……….

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

Định dạng: .doc
Cơ quan ban hành: BHXHVN
Dung lượng: 23kb
Tải mẫu Tk3-TS .doc
Chế độ thai sản 2021 || Tính tiền BHXH 1 lần online || Chế độ ốm đau 2021 || Cài đặt VssID - Bảo hiểm xã hội