Bài viết

Cài đặt xoay màn hình điện thoại trong 3 giây

Khi mở game hay một bộ phim, video nào đó. Nếu để chế độ màn hình thằng đứng thì khung hình sẽ rất nhỏ. Do đó bạn cần phải cài đặt để màn hình điện thoại xoay ngang lại. Thủ…