Bài viết

Tải mẫu TK1-TS theo QĐ 888, định dạng word

Chia sẽ với các anh chị trong ngành BHXH, . QĐ số 888/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 7 năm 2018 của BHXH Việt Nam. V/v “SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM…