Bài viết

Mẫu giấy xác nhận khám bệnh BHYT thay cho CMND

Thông thường khi đi khám chưa bệnh bằng thẻ BHYT thì người có thẻ cần phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh còn giá trị sử dụng; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh…
Tải mẫu TK1-TS theo QĐ 888, định dạng word

Chia sẽ với các anh chị trong ngành BHXH, . QĐ số 888/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 7 năm 2018 của BHXH Việt Nam. V/v “SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM…